Obecná sieť
Obce Nový Ruskov
 


OZNAMY


Oznámenie o zmene cenníka poskytovaných služieb od 1.1.2024

Obec Nový Ruskov týmto oznamuje všetkým svojim odberateľom internetových služieb, že od 1.1.2024 sa upravuje výška mesačného poplatku z 7,50 na 9 Eur. Obyvatelia Obce Nový Ruskov majú zľavu z poplatku (mesačne 1, Eur)ak si riadne plnia svoje povinnosti voči obci Nový Ruskov. Trvalý príkaz je potrebné upraviť tak aby prvá splátka podľa tohto cenníka bola uhradená v januári 2024.Žiadame účastníkov, aby si starostlivo prekontrolovali mesačný poplatok za používanie služieb, v prípade nezaplatenia Váš prehliadač bude automaticky presmerovaný na túto web stránku a prístup do siete bude obmedzený.
V prípade, že ste poplatok medzitym už uhradili alebo ho zamýšľate ihneď uhradiť, zaslite email na jaro.stefanko@gmail.com a Váš prístup do siete bude odblokovaný.


Ak vo vašej obci sa nachádza výsokorýchlostné pripojenie cez dsl alebo optiku, navrhujeme Vám využiť tieto služby.


Ďaľšie oznamy

Tieto informácie sú zverejňované Obcou Nový Ruskov na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje Poskytovateľa Obec Nový Ruskov Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 155, 07501 Nový Ruskov IČO: 331791

2. Rozsah ponúkaných služieb Obec Nový Ruskov poskytuje prístup do internetu. Podrobnosti o ponúkanej službe sú k dispozícii na obecnom úrade v Novom Ruskove a na webovom sídle www.ruskov.net.

3. Štandardné zmluvné podmienky Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Obcou Nový Ruskov a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu je bez viazanosti v zmysle zásady „platiš a ideš“.

4. Štandardné ceny Štandardnou cenou za informácie o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisné poplatky, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tejto webovej stránke v hlavnom menu Cenník

5. Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach

6. Druhy ponúkaných servisných služieb Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a servisu koncového zariadenia.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky Informácie o postupoch uplatňovaných Obcou Nový Ruskov zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov Obec Nový Ruskov pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb Obcou Nový Ruskov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku pre vybraný produkt.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho. Obec Nový Ruskov nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014 Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku pre vybraný produkt. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach . Štandardne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši pracovníci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze:Nahlasovanie porúch
 
 
  • Ako to začalo


  • Nový Ruskov

    Plechotice

    monitor

    dostupnost.csv

    dostupnost.csv