Obecná sieť
Obce Nový Ruskov
 


OZNAMY


Blokovanie prístupu do internetu v prípade nezaplatenia mesačného poplatku

Žiadame účastníkov, aby si starostlivo prekontrolovali mesačný poplatok za používanie služieb, v prípade nezaplatenia Váš prehliadač bude automaticky presmerovaný na túto web stránku a prístup do siete bude obmedzený.
V prípade, že ste poplatok medzitym už uhradili alebo ho zamýšľate ihneď uhradiť, zaslite email na jaro.stefanko@gmail.com a Váš prístup do siete bude odblokovaný.


Výmena antén

Upozorňujem všetkých účastníkov, ktorí používajú staré pripojenie 2,4 Ghz, v zmysle uznesenia OZ si môžu zakúpit odporúčané 5Ghz zariadenie s tým, že ak tak učinia, bude im po dobu 6 mesiacov odpustený mesačný poplatok za internet. Toto ustanovenie platí aj pre nových účastníkov siete, alebo pre účastníkov z rušenej káblovej LAN siete vo Veľkom Ruskove.


Ďaľšie oznamy

Tieto informácie sú zverejňované Obcou Nový Ruskov na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje Poskytovateľa Obec Nový Ruskov Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 155, 07501 Nový Ruskov IČO: 331791

2. Rozsah ponúkaných služieb Obec Nový Ruskov poskytuje prístup do internetu. Podrobnosti o ponúkanej službe sú k dispozícii na obecnom úrade v Novom Ruskove a na webovom sídle www.ruskov.net.

3. Štandardné zmluvné podmienky Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Obcou Nový Ruskov a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu je bez viazanosti v zmysle zásady „platiš a ideš“.

4. Štandardné ceny Štandardnou cenou za informácie o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisné poplatky, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tejto webovej stránke v hlavnom menu Cenník

5. Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach

6. Druhy ponúkaných servisných služieb Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a servisu koncového zariadenia.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky Informácie o postupoch uplatňovaných Obcou Nový Ruskov zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov Obec Nový Ruskov pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb Obcou Nový Ruskov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku pre vybraný produkt.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho. Obec Nový Ruskov nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014 Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku pre vybraný produkt. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach . Štandardne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši pracovníci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze:Nahlasovanie porúch
 
 
  • Ako to začalo


  • Nový Ruskov

    Plechotice

    monitor

    dostupnost.csv

    dostupnost.csv