Obecná sieť
Obce Nový Ruskov
 


PLATBY ZA INTERNET

ÚČET

Mesačný poplatok vo výške 6,64 EUR je potrebné uhrádzať trvalým prevodným príkazom vždy k 15. dňu bežného mesiaca na účet

Obec Nový Ruskov
1776806858/0200 VÚB a.s. Trebišov
IBAN: SK430 200 000 000 177 680 6858
konštantný symbol: 0558
Váš variabilný symbol:tu klikni


Prehľad poplatkov
Rok 2019

 
 
  • Ako to začalo


  • Nový Ruskov

    Plechotice

    monitor

    dostupnost.csv

    dostupnost.csv